Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

Ochrana súkromia návštevníkov našich webových stránok je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto vynakladáme maximálne úsilie na ochranu osobných údajov návštevníkov našich webových stránok. Tieto zásady ochrany osobných údajov jasne predstavujú a vysvetľujú zásady a rozsah spracovania všetkých osobných údajov. Zahŕňa aj postup pri používaní súborov cookie. Na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spracovania osobných údajov sa používajú najmodernejšie technické a organizačné opatrenia.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú určené všetkým osobám, ktoré používajú webové stránky https://innpro.sk. Platia od 30. júna 2023.

DEFINÍCIE:

 1. Správca – subjekt, ktorý nezávisle určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Správcom osobných údajov osôb je spoločnosť INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik. 
 2. Osobné údaje – informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,
 3. Webová stránka: internetové služby sú k dispozícii na adrese: https://innpro.sk
 4. RODO – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
 5. Príjemca/užívateľ – návštevníci našej webovej stránky,
 6. Zásady – tieto zásady ochrany osobných údajov účinné od 30. júna 2023.
 7. Cookies – IT údaje, textové súbory uložené v zariadeniach používateľov (napr. v prenosnom počítači, počítači, tablete alebo telefóne) prenášané webovými stránkami.

KTO JE SPRÁVCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A AKO HO MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Správcom osobných údajov všetkých používateľov webovej stránky v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (RODO), je spoločnosť INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., ktorá je správcom webovej stránky dostupnej na adrese: https://innpro.sk.

AKO KONTAKTOVAŤ SPRÁVCU ÚDAJOV?

Vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov v rámci používania webovej stránky https://innpro.sk/ sa môžete obrátiť na správcu prostredníctvom e-mailovej adresy: dane.osobowe@innpro.pl alebo korešpondenčne na uvedenú adresu: Rudzka 65c, 44-200 Rybnik

AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A AKÝ TYP VAŠICH ÚDAJOV SPRACÚVAME?

Vaše osobné údaje od vás získavame pri vstupe na webovú stránku, vyplnení kontaktného formulára, v súvislosti s vašimi požiadavkami alebo prihlásením sa na odber noviniek. Okrem toho získavame údaje v rámci formulára na registráciu účtu na webovej lokalite. Správca spracúva tieto vaše osobné údaje:

 1. vaše meno/názov spoločnosti, e-mailovú adresu, telefónne číslo, informácie obsiahnuté v tele vašej správy prostredníctvom našej webovej stránky a prostredníctvom vašej e-mailovej adresy na účely vyplnenia kontaktného formulára a kontaktovania nás,
 2. vaše meno, e-mailovú adresu za účelom nastavenia odberu nášho informačného bulletinu,
 3. názov vašej spoločnosti, DIČ, meno, adresu, e-mail, telefónne číslo a prihlasovacie meno na účely registrácie účtu,
 4. v súvislosti s používaním súborov cookie: IP adresa, názov domény, typ prehliadača, typ operačného systému, ako aj údaje o navigačnej ceste používateľa a čase strávenom na konkrétnych podstránkach,
 5. údaje potrebné na zadanie objednávky a vystavenie faktúry alebo účtu: meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, vsuvka, telefónne číslo, e-mailová adresa pri zadávaní objednávky,

NA AKÝ ÚČEL SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účely:

 • Komunikácia s vami. Vaše osobné údaje používame na komunikáciu s vami v súvislosti s poskytovanými službami prostredníctvom rôznych kanálov, napr. e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.
 • Predaj a dodávka produktov, služieb a plné využívanie stránky https://innpro.sk/. Vaše osobné údaje používame na prijímanie a plnenie marketingových objednávok. 
 • Vaše údaje spracúvame na vykonávanie priameho marketingu a na zasielanie informačného bulletinu s informáciami o ponukách alebo obsahu, ktorý predstavuje obchodné informácie zasielané elektronicky. 
 • Na zaistenie bezpečnosti služby. Vaše osobné údaje používame na zaistenie bezpečnosti služieb, ktoré poskytujeme elektronicky,
 • Predchádzanie podvodom. Vaše osobné údaje používame na prevenciu a odhaľovanie podvodov a zneužívania s cieľom chrániť vašu bezpečnosť, 
 • Dodržiavanie zákonných povinností. Vaše údaje zhromažďujeme a používame na dodržiavanie zákonných povinností,
 • riešenie sťažností a otázok. Vaše osobné údaje používame na riešenie vašich sťažností alebo sťažností súvisiacich s našou stránkou a na odpovede na vaše otázky, 
 • Odporúčania a personalizácia. Vaše osobné údaje spracúvame na odporúčanie produktov a služieb, ktoré by vás mohli zaujímať.

NA AKOM ZÁKLADE SPRACÚVAME VAŠE ÚDAJE?

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, spracúvame vaše údaje:

 1. Ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) RODO). Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje okrem iného na základe:
 • spotrebiteľské právne predpisy, 
 • daňové právo 
 • občianske právo,
 • telekomunikačné právo, 
 • právne predpisy o poskytovaní elektronických služieb
 1. Ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO), 
 2. keď je spracúvanie založené na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) RODO).

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv ani na zlučiteľnosť so spracovaním, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje sa zdieľajú s dcérskymi spoločnosťami prevádzkovateľa. Tie dodržiavajú rovnako vysoký štandard starostlivosti o bezpečnosť vašich osobných údajov. Zdieľanie sa uskutočňuje na presne vymedzené účely a spôsobom opísaným nižšie:

 • Vaše osobné údaje poskytujeme orgánom verejnej moci a subjektom, ktoré plnia verejné úlohy alebo konajú v mene orgánov verejnej moci, a to len v rozsahu a na účely, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, 
 • vaše osobné údaje poskytujeme subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe príslušných zmlúv,
 • Vaše osobné údaje zdieľame so subjektmi, ktoré plnia úlohy správcu, napr. s poskytovateľom softvéru,
 • Zdieľame štatistické informácie o našich používateľoch s tretími stranami; tretie strany nie sú schopné na základe týchto informácií identifikovať žiadneho konkrétneho používateľa.

PRENÁŠAME VAŠE ÚDAJE DO KRAJÍN MIMO EÚ?

Subjekty, ktoré spracúvajú a zhromažďujú osobné údaje na našich webových stránkach, majú väčšinou sídlo v Poľsku a v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Mimo EHP má sídlo v USA iba spolupracujúci subjekt na poskytovanie štatistických služieb našej webovej lokality, ktorý používa nástroj Google Analytics, spoločnosť Google Inc. V súlade s usmerneniami Európskej komisie sme vykonali individuálne posúdenie stupňa ochrany údajov poskytovanej pri cezhraničnom prenose údajov spoločnosti Google. Podľa nášho posúdenia obsahujú zásady ochrany osobných údajov poskytnuté spoločnosťou Google všetky potrebné zmluvné ustanovenia na zabezpečenie primeraného stupňa ochrany týchto údajov. Používaním našej služby súhlasíte s prenosom vašich štatistických údajov spoločnosti Google Inc. so servermi a sídlom v USA. Ak nesúhlasíte s prenosom vašich údajov, musíte prestať používať našu službu.

AKO DLHO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov; nie kratšiu ako je doba stanovená v predpisoch o archivácii alebo iných právnych predpisoch. Elektronické dokumenty obsahujúce osobné údaje budeme uchovávať aj vtedy, ak:

 1. údaje môžu byť relevantné pre prebiehajúce alebo budúce súdne konanie, 
 2. to bude vyžadovať zákon, 
 3. sa domnievame, že údaje môžu byť relevantné v priebehu určovania, presadzovania alebo obhajoby našich práv,

AKÉ PRÁVA MÁTE PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Spracovanie vašich osobných údajov zahŕňa dodržiavanie vašich práv týkajúcich sa ochrany vášho súkromia.

Ako uplatniť svoje práva: Aby ste si mohli uplatniť svoje práva, môžete kontaktovať správcu služby zaslaním e-mailu na adresu: dane.osobowe@innpro.pl. Kontaktovaním určenej osoby môžete získať kópiu svojich údajov alebo iné informácie o ich spracovaní. S cieľom zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov sme zaviedli interné postupy, ktoré umožnia jednoduché uplatnenie vašich práv.

Ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv, kontaktujte správcu na adrese dane.osobowe@innpro.pl.

 • Právo na prístup k vašim osobným údajom. Uplatnenie tohto práva nám umožňuje informovať vás o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak áno, máte právo získať kópiu svojich osobných údajov. Okrem toho vám tiež umožní overiť si, či vaše údaje spracúvame zákonne.
 • Právo na opravu vašich osobných údajov. Ak zistíte, že vaše údaje sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne, máte možnosť požiadať o opravu uvedených informácií. Upozorňujeme, že pri plnení vašej žiadosti sme povinní overiť správnosť nových osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté a ktoré sa vás týkajú.
 • Právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov. Upozorňujeme, že keď vznesiete námietku proti ďalšiemu spracúvaniu, musíme overiť, či máme stále nadradený a legitímny dôvod na pokračovanie v spracúvaní vašich osobných údajov. Uplatnenie tohto práva vám umožňuje požiadať o obmedzenie ďalšieho spracúvania vašich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:
 • Ak máte pochybnosti o správnosti svojich osobných údajov,
 • keď zistíte, že naše spracovanie nie je v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • ak potrebujete vaše údaje na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov.
 • Právo na vymazanie vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sme povinní okamžite vymazať:
 • Keď vaše údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, 
 • keď ste využili svoje právo namietať proti spracovaniu, 
 • keď ste odvolali súhlas, na základe ktorého sme spracúvali vaše osobné údaje, 
 • keď sme vaše údaje spracúvali nezákonne alebo sme povinní vymazať vaše osobné údaje, aby sme splnili povinnosť uloženú platnými právnymi predpismi.

Upozorňujeme, že nie vždy sme povinní vaše údaje vymazať, najmä ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.

 • Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov je vhodné, ak sa domnievate, že spracúvanie ovplyvňuje vaše práva alebo slobodu. Svoje právo namietať môžete odôvodniť svojou konkrétnou situáciou, z ktorej vyplýva, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje vaše práva alebo slobodu. V niektorých konkrétnych situáciách môžeme preukázať, že máme legitímny dôvod na spracúvanie vašich osobných údajov, ktorý prevažuje nad vašimi právami a slobodami. Predovšetkým v prípade zaistenia bezpečnosti webovej stránky a predchádzania podvodom. V uvedených prípadoch sa toto právo nekombinuje s právom na vymazanie.
 • Právo na prenosnosť vašich osobných údajov. Ak si želáte získať svoje osobné údaje osobne alebo poskytnúť svoje osobné údaje určenej tretej strane v bežnom strojovo čitateľnom formáte, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov.

 • Právo podať sťažnosť. Nezabudnite tiež, že máte právo podať sťažnosť v súvislosti s naším spracovaním vašich osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je predseda Úradu na ochranu osobných údajov (adresa: Stawki 2, 00-193 Varšava). Hoci máte právo podať sťažnosť, boli by sme vám veľmi vďační, keby ste nám pred podaním sťažnosti poskytli možnosť riešiť váš prípad a obavy týkajúce sa nášho spracovania vašich osobných údajov. Z tohto dôvodu by sme veľmi ocenili, keby ste sa obrátili na správcu údajov.

Snažíme sa čo najrýchlejšie reagovať na všetky právne odôvodnené žiadosti. Ak je vaša žiadosť obzvlášť zložitá alebo ste podali viacero žiadostí, môže nám to trvať dlhšie, než je štandardné. V takom prípade vás budeme informovať o predĺžení lehoty a budeme vás informovať o priebehu vybavovania vašej žiadosti.

AKO SÚ MOJE INFORMÁCIE ZABEZPEČENÉ?

 • Snažíme sa o čo najvyššiu úroveň bezpečnosti používateľov webových stránok, preto neustále pracujeme na zabezpečení a ochrane vašich osobných údajov počas prenosu pomocou špecializovaných šifrovacích protokolov a špecializovaného softvéru.
 • Priebežne organizujeme, udržiavame a aktualizujeme fyzické, elektronické a procedurálne záruky týkajúce sa získavania, uchovávania a zverejňovania osobných údajov našich používateľov. Zavedené ochranné opatrenia vám poskytujú najvyššiu úroveň dôvery v bezpečnosť vašich osobných údajov,
 • Všetky informácie o vás, ktoré spracúvame, ukladáme na vhodne zašifrovaných a zabezpečených serveroch. Správca pravidelne vyhodnocuje úroveň bezpečnosti vo svojej sieti a zabezpečuje monitorovanie interných predpisov a postupov, ktoré sú zavedené na ochranu vašich údajov pred všetkými možnými negatívnymi dôsledkami.
 • Upozorňujeme, že ani tie najvyššie bezpečnostné štandardy založené na najmodernejších technológiách neposkytujú absolútnu bezpečnosť vašich osobných údajov, ak sú informácie sprístupnené prostredníctvom internetu alebo verejne prístupných sietí. Existuje preto riziko, že k vašim osobným údajom môžu mať prístup neoprávnené tretie strany.

POUŽÍVANIE COOKIES

Čo sú to súbory cookie? Nie sú ničím iným ako akýmikoľvek IT údajmi, najmä textovými súbormi, ktoré používatelia ukladajú do svojich koncových zariadení prenášaných rôznymi webovými stránkami. Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať vaše zariadenie a zobrazovať webové stránky prispôsobené vašim individuálnym preferenciám. Súbory cookie vo všeobecnosti obsahujú: názov webovej lokality, z ktorej pochádzajú,

Na aký účel používame súbory cookie? Súbory cookie a iné technológie (spoločne označované ako „súbory cookie“) používame na rozpoznávanie vášho prehliadača alebo zariadenia, aby sme sa dozvedeli viac o vašich záujmoch a poskytli vám potrebné funkcie. Cookies používame najmä na účely, ako sú:

 • Predchádzanie podvodnej činnosti,
 • zlepšenie bezpečnosti,
 • podávanie správ (to nám umožní merať a analyzovať výkonnosť našich služieb),

Aké súbory cookie používame? Na webovej stránke používame dva hlavné typy súborov cookie: „relácie“, tzv. „session cookies“, a „trvalé“, tzv. „persistent cookies“. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení, kým nevypnete webový prehliadač. Trvalé súbory cookie sa ukladajú vo vašom zariadení na určitý čas v parametroch súborov cookie alebo kým ich nevymažete. V rámci webovej lokality sa používajú nasledujúce typy súborov cookie:

 • Nevyhnutné – na umožnenie používania služieb dostupných na webovej lokalite, napr. autentifikačné súbory cookie – používané pre služby vyžadujúce autentifikáciu na webovej lokalite,
 • Výkon – umožňuje zhromažďovať akékoľvek informácie o spôsobe používania webovej stránky,
 • Funkčné – umožňujú zapamätať si zvolené konfigurácie a prispôsobiť si rozhranie, napr. s ohľadom na zvolený jazyk alebo región, veľkosť písma, dizajn webovej stránky atď,
 • Na bezpečnostné účely – používajú sa na zisťovanie zneužitia overovania na webovej lokalite,

Aké bezpečnostné pravidlá by mal dodržiavať? Vaše zariadenie by malo mať antivírusový softvér s aktuálnou databázou vírusových definícií, aktualizovanú a bezpečnú verziu webového prehliadača a zapnutý firewall. Odporúča sa tiež zapnúť vo webovom prehliadači antiphishingové filtre, ktoré kontrolujú, či je webová stránka pravá a či sa nepoužíva na phishing. Mali by ste si tiež dávať pozor na to, aké prílohy otvárate a na aké odkazy klikáte. Používatelia by mali používať len dôveryhodné bezdrôtové siete.

Obsahujú súbory cookie osobné údaje? Hoci súbory cookie neobsahujú ani nepredstavujú osobné údaje, niektoré informácie uložené v súboroch cookie, napríklad vaše preferencie, možno považovať za osobné údaje. Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie sa môžu spracúvať len na účely vykonávania určitých funkcií pre používateľa, ako je opísané vyššie. Takéto údaje sú zašifrované tak, aby k nim nemali prístup neoprávnené osoby.

Ako zaistíme bezpečnosť? Aby sme zachovali bezpečnosť spracovania vašich osobných údajov, používame mechanizmy na ukladanie a čítanie súborov cookie, ktoré neumožňujú stiahnuť z vášho zariadenia žiadne citlivé informácie. Prenos akýchkoľvek vírusov, trójskych koní a iných červov z našich serverov do vášho Zariadenia je nemožný.

Odstránenie súborov cookie a zmena predvolieb. Oprávnenie webovej stránky ukladať a získavať súbory cookie je založené na vašom súhlase. Tento súhlas udeľujete pri konfigurácii svojho prehliadača alebo pri vstupe na webovú stránku. Máte možnosť kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom konfigurovať svoje nastavenia a určiť podmienky ukladania súborov Cookies. Štandardný softvér na prehliadanie webových stránok umožňuje štandardne ukladať súbory cookie do vášho koncového zariadenia. Automatické spracovanie súborov cookie môžete kedykoľvek sami zablokovať v nastaveniach prehliadača. Nižšie nájdete odkazy na webové stránky rôznych prehliadačov s podrobnými pokynmi týkajúcimi sa súborov Cookies vrátane spôsobu ich odstránenia:

 • Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 • Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
 • Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 • Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Ak vo svojom prehliadači zakážete všetky súbory cookie, ani my, ani tretie strany nebudú prenášať súbory cookie do vášho prehliadača. Ak to urobíte, možno budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upraviť niektoré nastavenia a niektoré funkcie a služby nemusia fungovať.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na námietku, ktoré vám priznáva RODO, je potrebné odhlásiť sa zo všetkých zariadení a vymazať z nich súbory cookie. Proces aktualizácie môže trvať až 48 hodín.

OBCHODNÉ INFORMÁCIE – MARKETING A NEWSLETTER

Vaše kontaktné údaje a informácie o vašich aktivitách na portáli môžeme použiť na propagáciu nášho tovaru a služieb. Spracúvané údaje a predpisy uplatňované na základe vášho súhlasu sú vždy primerane upravené. Poskytujeme vám tiež možnosť odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely a namietať proti spracovaniu vašich údajov na tento účel.

Dôvodom marketingových aktivít je predovšetkým váš súhlas a oprávnený záujem správcu na propagácii služieb. Upozorňujeme, že váš súhlas s marketingovými aktivitami správcu je úplne dobrovoľný. Vaše údaje budeme spracovávať na marketingové účely dovtedy, kým svoj súhlas so zasielaním obchodných informácií od Správcu neodvoláte.

Služby innpro.sk môžu obsahovať reklamy tretích strán a odkazy na ich webové stránky. Reklamní partneri tretích strán môžu zhromažďovať informácie o vás len vtedy, keď komunikujete s ich obsahom, reklamami a službami.

REVÍZIA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov môžeme meniť alebo aktualizovať, najmä v prípade, že potreba alebo povinnosť vykonať zmeny vyplynie zo zmeny právnych predpisov. Všetky podstatné zmeny budú zverejnené na tejto stránke a budeme vás o nich dodatočne informovať prostredníctvom našej webovej stránky.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ďalšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov vrátane odpovedí na otázky týkajúce sa celého rozsahu týchto zásad ochrany osobných údajov získate, ak sa obrátite na prevádzkovateľa.